oiklogosmall.jpg (6931 bytes)

9. Τι ισχύει για τη συνεδρίαση κατά τις ώρες συναλλαγών και την παραβίαση καθηκόντων

Η παρακολούθηση συναλλαγών έχει την υποχρέωση να ελέγχει την παραβίαση καθηκόντων των ειδικών διαπραγματευτών, ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες:

Σε περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν λάβει μέρος στο σύστημα διεξαγωγής συναλλαγών, προτείνουμε τις ακόλουθες πειθαρχικές διατάξεις:
α)Πρώτη παράβαση - προειδοποίηση μέλους.
β)Δεύτερη παράβαση - πρόστιμο (το πρόστιμο θα είναι χρηματικό, ως προς τον υπολογισμό του ετήσιου δικαιώματος/αμοιβής).
γ)Τρίτη παράβαση - διαγραφή.

Το τμήμα παρακολούθησης εποπτεύει τις δραστηριότητες των ειδικών διαπραγματευτών και καθιερώνει συναγερμούς που ενεργοποιούνται όταν ένας ειδικός διαπραγματευτής παραλείπει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την παροχή τιμής/όγκου/διαφορά τιμής προσφοράς-ζήτησης/χρόνο.

Το ΧΠΑ μπορεί να καθορίσει τον αριθμό των συναγερμών που προτίθεται να ανεχθεί υπό κανονικές συνθήκες στην αγορά. Αν ο αριθμός των συναγερμών υπερβεί το επίπεδο αυτό, γνωστοποιείται προειδοποίηση μη συμμόρφωσης.

Αν, παρ' όλα αυτά, ο ειδικός διαπραγματευτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού των συναγερμών (πρώτος συναγερμός παρακολούθησης στα 10 λεπτά χωρίς κύρωση, μόνο προειδοποίηση. Δεύτερος συναγερμός στα επόμενα 10 λεπτά, προειδοποίηση και ενημέρωση ότι, αν σε τρία λεπτά δεν συμμορφωθεί, θα επιβληθούν ποινές), τότε ο διευθυντής του τμήματος διεξαγωγής συναλλαγών ­ σε περίπτωση απουσίας του το εξουσιοδοτημένο άτομο­, σε ημερήσια βάση στο τέλος κάθε συνεδρίασης, θα αναφέρει στο πρόεδρο την παραβίαση καθήκοντος του ειδικού διαπραγματευτή και το ύψος των ποινών που θα κλιμακώνονται ως εξής:

Α. Πρώτη ποινή
Ειδικοί διαπραγματευτές τύπου Α: ποινή 200.000 δραχμές.
Ειδικοί διαπραγματευτές τύπου Β: ποινή 100.000 δραχμές.

Αν σε τρία λεπτά ο ειδικός διαπραγματευτής εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, επιβάλλεται η δεύτερη ποινή:

Β. Δεύτερη ποινή
Ειδικοί διαπραγματευτές τύπου Α: ποινή 400.000 δραχμές.
Ειδικοί διαπραγματευτές τύπου Β: ποινή 200.000 δραχμές.

Αν και πάλι ο ειδικός διαπραγματευτής δεν συμμορφωθεί, στα επόμενα τρία λεπτά, επιβάλλεται η τρίτη ποινή:

Γ. Τρίτη ποινή
Προσωρινή αποβολή 10 λεπτών, κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατόπιν εγκρίσεως του διευθυντή διεξαγωγής συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια της αποβολής, θα εκτελούνται εντολές μόνο για ρευστοποίηση θέσεων. Τα παραπάνω πρόστιμα θα επιβάλλονται κανονικά.

Αν οι παραβιάσεις καθηκόντων του ιδίου ειδικού διαπραγματευτή παραταθούν για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, τότε ο πρόεδρος του ΧΠΑ θα εισηγείται στο Δ.Σ., κατά την κρίση του, την επιβολή κυρώσεων που κλιμακώνονται ως εξής:

Δ. Τέταρτη ποινή

Διπλασιασμός ετήσιας προμήθειας Ε.Δ. και αναφορά στο πρόεδρο, αν οι παραβιάσεις συνεχισθούν επί μια εβδομάδα.

Ε. Πέμπτη ποινή

Αναφορά στο Δ.Σ. για αποβολή.

O ειδικός διαπραγματευτής μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τις συνήθεις αμοιβές για όλες τις εργασίες της ημέρας, προς τις οποίες παρέλειψε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Με δεδομένο ότι οι εκπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι υψηλό.

Το ΧΠΑ θα επιλέξει να γνωστοποιήσει τη μη συμμόρφωση του ειδικού διαπραγματευτή προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα επιβάλει τις κυρώσεις. Αν ο ειδικός διαπραγματευτής συνεχίσει να αθετεί τις υποχρεώσεις του, το ΧΠΑ μπορεί να συνεχίσει να επιβάλλει τις κυρώσεις, και στη συνέχεια να ακυρώσει την ιδιότητά του και να επιβάλει ανάλογες ακυρώσεις, όπως:
α)Απαίτηση καταβολής του πλήρους κόστους μέλους όταν έχουν πραγματοποιηθεί παραχωρήσεις, και άλλα πρόστιμα, κατά την κρίση του ΧΠΑ, που επιτρέπονται από τον νόμο ή τους κανονισμούς. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να ενημερωθεί πλήρως.
β)Τα μέλη θα ενεργούν έτσι ώστε να αποκαθίστανται τυχόν παραβιάσεις των ορίων. Αν υπάρξει παράβαση (δηλαδή, πειθαρχικό παράπτωμα), πρέπει να λαμβάνονται πειθαρχικές ενέργειες.
γ)Η ΕΤΕΣΕΠ πρέπει να χειρισθεί την εκάστοτε περίπτωση παραβίασης ορίων θέσεων και να απαιτήσει είτε τη μείωση των ορίων θέσεων με ρευστοποίηση είτε την αύξηση των περιθωρίων ασφάλειας.
δ)Η συνεχής παραβίαση των ορίων θέσεων του μέλους θα οδηγεί στην αποβολή του.
ε)Το ΧΠΑ θα έχει την εξουσία να εξετάζει θέσεις που αναφέρονται σε λογαριασμούς μελών για να διαπιστώνει αν το μέλος έχει καταχωρημένες θέσεις σε περισσότερους του ενός λογαριασμού, προσπαθώντας να παρακάμψει τα όρια θέσης.
στ)Η παρακολούθηση οφείλει να ελέγχει ασυνήθιστες κινήσεις τιμών και μεγάλων συναλλαγών, και όπου κρίνει απαραίτητο να ενημερώνει τον πρόεδρο για περαιτέρω διερεύνηση.
ς)Όλες οι εντολές προς μέλη του ΧΠΑ και όλες οι χρηματιστηριακές συμβάσεις που συνάπτονται στο ΧΠΑ καταγράφονται με πλήρη στοιχεία, προκειμένου τα αρμόδια για την παρακολούθηση των χρηματιστηρίων όργανα να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων.
η)Τα μέλη θα συνεργάζονται πλήρως με τα αρμόδια τμήματα του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ για τη διενέργεια έρευνας και θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που υποδεικνύονται από το ΧΠΑ και την ΕΤΕΣΕΠ, ως συνέπεια της έρευνάς τους.

Επιστροφή